ເດັກນ້ອຍ ຖື ກ ພໍ່ເອົາພ້າ ຟັ ນ ຫຼັງຈາກໄປໂຮງໝໍຈື່ງກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ

ຂ່າວ ເ ສົ້ າ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຍ້ອນ ໂ ຄ ວິ ດ ຢ່ າ ຖື ເ ບົ າ ເດີ້ ພີ່ ນ້ອງ ວັນທີ 25/10/2021 ສົ ບ ທີ 7 ແລ້ວຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ຢູ່ ບ້ານໂພສີ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເ ສ ຍ ໃຈນຳ ຍ າ ດ ພີ້ ນ້ອງ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ນຳເດີ (ກູ້ ໄ ພ ແຂວງວຽງຈັນ ທີມສະເພາະ ກິ ດ ຫໍ-ມ້ຽນ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ,

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ທີ່ ຖື ກ ອຸບັດຕິ ເ ຫ ດ ທີ່ໃບຫນ້ານັ້ນ ຍ້ອນ ພໍ່(ມີອາການ ເ ສ ຍ ຈິດ)ລ າ ວ ເອົາຟ້າ ຟັ ນ ຫົວ ລູ ກ ເ ມ ຍ ໃຊ້ ປື ນ ຍິ ງ ເອື້ອຍເມຍ ແລ້ວ ລ າ ວ ກໍ່ ຂ້ າ ໂຕ ຕ າ ຍ, ຜູ້ ນ້ ອ ຍ ອາຍຸ 4 ປີ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ຍ້ອນພໍ່ ລ າ ວ ຂ້ າ

ມີບັນຫາຄອບ ຄົ ວ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນຳ ແມ່ ເປັນຜູ້ເອົາ ເ ຊື້ ອ ໂຄວິດ ມາ ຕິ ດ ໃສ່ ລູ ກ 3 ຄົ ນ ພໍ່ ຫວັງ ຂ້ າ ເມຍ ລູ ກ ນ້ອຍ 3 ຄົ ນ ແລ້ວ ຂ້ າ ຕົວເອງ ຕ າ ຍ ເ ຫ ດ ການນີ້ ໂ ຫ ດ ຮ້ າ ຍ ຫລາຍ ສຸດທ້າຍ ຂ້ າ ປ້ າ(ເອື້ອຍເມຍ) ແລະ ລູກ 3 ຄົ ນ ສ່ວນເມຍແລ່ນຫນີທັນ ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈກັບ ເ ຫ ດ ການນີ້ດ້ວຍ