ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ເປັນ 3 ເດືອນ

ຂ່າວດີນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຫຼຸດ 5% ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງັຫຼາຍມາດຕະການດັ່ງລຸ່ມນີ້: ມາດຕາ 01: ເຫັນດີຜ່ອນຜັນຫຼຸດລາຄາໃນການຊົມໃຊ້ນ້ຳປະປາ 5% ຂອງມູນຄ່າໃນໃບບິນ(ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ)

ໃຫ້ສະເພາະລູກຄ້າ ປະເພດ I (ປະເພດຄົວເຮືອນ)ໃນໄລຍະ ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ສິງຫາ 2021, ມາດຕາ 02: ສະເພາະລູກຄ້າ ປະເພດ II ແລະ III ແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ລາຄານ້ຳໃນຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ມາດຕາ 03: ຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ຄ່ານ້ຳປະປາຂອງລູກຄ້າອອກໄປຕື່ມ ຈາກ 02 ເດືອນ ເພີ່ມເປັນ 03 ເດືອນ