ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ ລ໋ ອ ກ ດ າ ວ ອີກ 15 ມື້ເພາະບາງແຂວງຍັງມີ ກ າ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ

ສືບຕໍ່ ລ໋ ອ ກ ດ າ ວ ຈົນເຖິງວັນທີ 3/9/2021, ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດ ຕະການວາງອອກ ເເລະ ຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເເລະ ເເຂວງທີ່ຍັງມີ ການ ລ ະ ບ າ ດ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ ປະເທດພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການ ລ ະ ບ າ ດ ໄດ້ໃນລະດັບດີ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ

ພາຍໃນຊຸມຊົນຫຼຸດລົງເປັນສູນໃນບາງໄລຍະ ໂດຍສະເພາະໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກ ແ ຮ ງ ງານລາວທີ່ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ກັບຄືນມາ ສປປ ລາວ ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ກ າ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຈາກການນຳເຂົ້າໃນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຊຶ່ງບາງວັນມີຫຼາຍກວ່າ 100 ກໍລະນີ