ພະຍາດ ຊຶ ມ ເ ສົ້ າ ສາມາດໃຊ້ຈິດ ບຳ ບັ ດ ທາງທັມມະໄດ້

ອາການພະຍາດ ຊຶ ມ ເ ສົ້ າ ທ່ານພົບ ບັ ນ ຫ າ ເຫລົ່ານີ້ ຄວນເຂົ້າພົບ ແ ພ ດ ໝໍ ເພື່ອ ປຶ ກ ສ າ ໂດຍ ດ່ ວ ນ ແນະນຳ ພະຍາດ ຊຶ ມ ເ ສົ້ າ ສາມາດໃຊ້ຈິດ ບຳ ບັ ດ ທາງທັມມະໄດ້ດີຂື້ນຫຼາຍ