ແ ມ່ ຄ້ າ ຂ າ ຍ ຊີ້ ນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ໂ ຈ ະ ຊົ່ ວ ຄາວ ຕ ະ ຫ ລ າ ດ ທົ່ງຂັນຄຳ ສີ ດ ຢ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ

ແ ມ່ ຄ້ າ ຂ າ ຍ ຊີ້ ນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9, ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ ໂ ຈ ະ ຊົ່ ວ ຄາວ ຕ ະ ຫ ລ າ ດ ທົ່ງຂັນຄຳ ພາກເຊົ້າ 1, ແລະ ພາກເຊົ້າ 2 ນັບແຕ່ວັນທີ 27- 30 ກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ເພື່ອໃຫ້ດຳ ເ ນີ ນ ການ ສີ ດ ຢ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ແລະ ເຮັດ ອ ະ ນ າ ໄ ມ ຄວາມສະອາດ ໃນທົ່ວບໍລິ ເ ວ ນ ຕະຫລາດ ແລະ ຈຸດ ຂ າ ຍ ສິ ນ ຄ້ າ ຕາມ ມ າ ດ ຕະການທີ່ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ວ າ ງ ອອກ.