ຄົນສະຕິບໍ່ດີເລາະລັກເງິນຄົນໃນຕະຫຼາດ

ພໍ່ຄ້າຈັບຄົນຂີ້ ລັ ກ (ລັ ກ ເງີນ)ຄົນໃນ ຕ ະ ຫລາດເຊໂນ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄວນແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຕຳ ຫລວດດີກວ່າທີ່ຈະ ຈັ ບ ມັດເອງຫລືບໍ່??..(ບ້ານເມືອງມີກົດຫມາຍຄວນໃຫ້ເປັນຫນ້າທີ່ຂອງອ້າຍນ້ອງ ຕຳ ຫລວດເພີ່ນຫລືບໍ່??), ເດືອນມັງກອນ 2022