ເດັກນ້ອຍເດີນທາງຍ່າງເລາະຊອກຫາແມ່

ລາວຍ່າງຈາກ ເມືອງເກົ່າ ໄປທີ່ ຜາເມືອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພື່ອໄປຫາແມ່ ຈັກບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ຖີ້ມຫຼືບໍ??, ເດືອນມັງກອນ 2022