ຫລາຍແຂວງພົບພະຍາດຜົວໜັງງົວຈາກເຊື້ອໄວຣັສ

ອີງຕາມການສອບຖາມຂໍ້ມູນຫົວໜ້າກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ພົບການລະບາດ ຂອງ Lumpy skin disease ຫລື ພະຍາດຜົວໜັງງົວຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ຢູ່ຫລາຍແຂວງໃນລາວເຊັ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ເຊິ່ງພົບມີການເສຍຊີວິດແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຈຳນວນງົວທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຕາຍລະອຽດເທື່ອ ທາງການເລັ່ງສຶກສາຜົນກະທົບ, ຈຳນວນງົວທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ. ຕັ້ງແຕ່ຕົນເດືອນເມສາ ເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມຜູ້ລ້ຽງງົວຈຳນວນຫລາຍປະສົບບັນຫາງົວເປັນພະຍາດຜິວໜັງ ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Lumpy skin disease ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄວຣັດເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບງົວ-ຄວາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິສູ່ຄົນໄດ້.

ພະຍາດນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອ ໃນຕະກຸນ ຕິດຕໍ່ດ້ວຍການສຳຜັດໂດຍກົງ ເຊັ່ນ ກິນອາຫານທີປົນເປື້ອນເຊື້ອ, ໃກ້ຊິດຝູງ ແລະ ສຳຜັດດເຊື້ອ ຫຼື ໂຕທີ່ມີເຊື້ອຢູ່, ສານຄັດລັ່ງ ຫຼື ສະເກັດ ຂອງໂຕທີ່ເຊື້ອ ນອກນີ້ ຕິດໂດຍທາງອ້ອມ ແມງດູດເລືອດ (ຍຸງ,ເເມງຕູບ,ໂຕເຫຼືອກ,ເຫັບ…) ອາການເບຍື້ອງຕົ້ນພະຍາດລຳປີສກິນ ມີໄລຍະຟັກເຊື້ອຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອໄວສຸດ 2 ຫາ 4 ມື້ ແລະ ດົນສຸດ 14 ມື້. ມີອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ 4 ຫາ 45% ມີອັດຕາການຕາຍ 10% ແລະ ມີອັດຕາການຕາຍສູງໃນເຂດທີເຄີຍລະບາດມາກ່ອນ. ເບື່ອອາຫານ, ຊຶມເຫງົາ, ມີໄຂ້ສູງ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຫຍ່, ມີຕຸ່ມຂະໜາດໃຫ່ຍ 2 ຫາ 5 Cm ຂຶ້ນຕາມຜີວໜັງທົ່ວຮ່າງກາຍ, ພົບຕຸ່ມສ່ວນຫລາຍທີ ຄໍ ຫົວ ເຕົ້ານົມ ຖົງອັດທະ ແລະ ລະຫວ່າງຂາ, ຕຸ່ມທີ່ຂຶ້ນບາງກໍລະນີຈະແຕກແລ້ວຕົກເກັດເກີດເປັນເນື້ອຕາຍ ຫຼື ເປັນຂຸມ ຫຼື ບາງກໍລະນີອາດເປັນໜອນເກີດຂຶ້ນ, ບາງກໍລະນີອາດພົບຕຸ່ມນໍ້າໄສທີ່ເຍື້ອເມືອກທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ທາງເດີນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມີອາການນ້ຳລາຍໄຫຼ, ຕາອັກເສບ, ມີຕຸ່ມຂຶ້ນທີເຍື່ອເມືອກຕາ, ນ້ຳຕາໄຫລ ແລະ ມີຂີ້ຕາ, ບາງກໍລະນີເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໄດ້.

ສຳລັບວິທີການເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຄວບຄຸມປ້ອງກັນຖ້າມີລັກສະນະອາການທີ່ສົງໄສຕາມນິຍາມໃຫ້ຮີບຮ້ອນແຍກຈາກຝຸງໂດຍດ່ວນໃຫ້ຫ່າງຝູງຫລາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງດີ , ເນື່ອງຈາກເປັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ບໍ່ມີຢາປິ່ນປົວໂດຍກົງ ແຕ່ມີການປີ່ນປົວໄປຕາມອາການ, ຍັງບໍ່ມີວິທີການຮັກສາທີແນ່ນອນ, ຍັງບໍ່ມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ, ພ້ອມຕິດຕາມອາການ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແມງດູດເລືອດມາກັດເຈາະໂຕທີກຳລັງເປັນເພາະຈະເປັນພາຫະນ້ຳເຊື້ອລະບາດກວ້າງ, ຄວບຄຸມໃນຝູງທີຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ ດ້ວຍການຫາວິທີກຳຈັດແລະຄວບຄຸມປະຊາກອນແມງດູດເລືອດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ (ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ສານເຄມີກຳຈັດແມງໄມ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ-ສັດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ).

Facebook Comments Box

Similar Posts