ພົບຄົນເລ້ລ້ອນເພີ່ມຂື້ນທີ່ສວນສາທາລະນະ

ວອນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂດ່ວນ.

ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2022 ປະຊາຊົນ ຝາກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຄົນເລ້ລ້ອນແດ່,

ເພາະບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເປັນບຸກຄົນທີ່ອັນຕະລາຍ, ຍາມກາງຄືນຈະຍ່າງເລາະຢູ່ຕາມກ້ອງຂົວດອນຈັນ ຫາ ສະຖານທີ່ຝາກລົດ ພວກເຂົາຈະມາມົ້ວສຸມກັນຢູ່ຈຸດນີ້.

ໃນກໍລະນີ ມີຄົນຍ່າງມາຄົນດຽວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ ຈະຖືກປ້ອຍດ່າ ແລະ ຂູ່ເອົາເງິນ.

ສະຖານທີ່ ສວນເຈົ້າອະນຸວົງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.