ພາກລັດເລັ່ງຊອກຫາໃຫ້ ແ ຮ ງ ງານລາວທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍຂຶ້ນ

ເພື່ອເປັນການຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ບັນດາ ແ ຮ ງ ງານລາວທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວເຮົາ ເຊິ່ງທາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ຊອກຫາຫຼາຍຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລົ່ານັ້ນໄດ້ມີລາຍຮັບທີ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງ ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກຜົນການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳ ຕົວເລກຜູ້ໄປອອກ ແ ຮ ງ ງານຢູ່ປະເທດໄທ ໃນປີ 2019 ຈາກຄອບຄົວໃນແຕ່ລະບ້ານທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທັງໝົດຈຳນວນ 35.726 ຄົນ, ຍິງ 20.544 ຄົນ ໃນນັ້ນ 21.972 ຄົນແມ່ນໄປ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ສ່ວນອີກ 13.754 ຄົນ ແມ່ນໄປບໍ່ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ. ສຳລັບການເຂົ້າມາຂອງ ແ ຮ ງ ງານຍ້ອນການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ ປີ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນສອງໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ 1 ມີ ແ ຮ ງ ງານເຂົ້າມາ 27.659 ຄົນ, ຍິງ 13.445 ຄົນ, ໄລຍະທີ 2 ມີ 23.445 ຄົນ, ຍິງ 10.984 ຄົນ ໃນນີ້ທາງພາກລັດກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຍື່ນມືຮັບເອົາຄົນລາວ ໃນໄວທຳງານ ຫຼື ໄວສະລາ ແລະ ເດັກນ້ອຍເປັນບູລິມະສິດກ່ອນສິ່ງອື່ນ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວເຂົາເຈົ້າດ້ວຍວິທີການນຳ ເຂົ້າສູນຈຳກັດບໍລິເວນ 14 ວັນ ຫຼື ເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວໃນກໍລະນີມີຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ພ້ອມນີ້ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ແ ຮ ງ ງານ, ການຈ້າງງານ,ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ສຶກສາອົບຮົມແນວທາງຂອງພັກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຕໍ່ບັນດາ ແ ຮ ງ ງານ,ຕໍ່ກັບພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດຄື: ພັກເຊົາ,ກັກກັນ,ປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ,ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານກັບທ້ອງຖິ່ນ,ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນ,ປະຊາສຳພັນໃຫ້ ແ ຮ ງ ງານທີ່ມີຈຸດປະສົງສະໝັກວຽກ,ພົວພັນປະສານງານ ແລະ ລົງທະບຽນຢູ່ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ຊຶ່ງມີຢູ່ພະແນກ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ,ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໂດຍມີ 2 ບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງຄາດວ່າຖ້າຫາກ ແ ຮ ງ ງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບວັກຊີນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ກໍ່ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແ ຮ ງ ງານ

ແລະ ຍັງຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊ່ວຍ ແ ຮ ງ ງານດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ສະພາການຄ້າອຸດສາຫະກຳ,ຈັດຕະຫຼາດນັດ ແ ຮ ງ ງານ,ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ຮອດເມືອງ ແລະ ບ້ານ,ເປີດການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານສີມື ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ອື່ນໆ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີ 3 ບໍລິສັດແລ້ວທີ່ຍື່ນສະເໜີຫາພະແນກ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ ແ ຮ ງ ງານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບໍລິສັດສາມມິດ ຈັດຫາງານ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຊ່າງຊີມັງ-ຊ່າງເຫຼັກ ຈໍານວນຫຼາຍຄົນໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ປາກຊັນ – ບຶງການ ມີຄ່າ ແ ຮ ງ ງານເລີ່ມຕົ້ນ 85.000 ກີບ ຫາ 100.000 ກີບຕໍ່ມື້,ມີເງິນລ່ວງເວລາ 13.000 ກີບ/ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້,ມີນໍ້າປະປາ,ໄຟຟ້າໃຫ້ໃຊ້ຟຣີ,ບໍລິສັດທຣີໂອລາວ ເອັສປອດຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານ 350 ຄົນ ຕຳແໜ່ງງານຫຍິບຜ້າ,

ຫົວໜ້າລາຍການຜະລິດ,ຊ່າງສ້ອມແປງຈັກ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ມີເງິນໃຫ້ 1.400.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ ພ້ອມມີຫໍພັກຍິງໃຫ້ຢູ່. ບໍລິສັດຕຣີມາສ ຈໍາກັດ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຫຍິບເສື້ອຜ້າສົ່ງອອກ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຍິບຜ້າຈຳນວນຫຼາຍ ມີນະໂຍບາຍຄ່າ ແ ຮ ງ ງານຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ,ເງິນລ່ວງເວລາ,ເງິນຜົນຜະລິດ,ມີຄ່າອາຫານ ແລະ ມີເງິນໂບນັດໃຫ້ນຳອີກ.ໂດຍຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ໃນທຸກໆວັນທີ 10 ແລະ ວັນທີ 25 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ສ່ວນວ່າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດເຣັນໂຣເວິກ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຈະຮັບ ແ ຮ ງ ງານເພີ່ມຕື່ມໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງງານ,ບໍລິສັດປ້ອງກັນເວນຍາມ ( ປກສ ) ຕ້ອງການພະນັກງານ 40 ຄົນ,ຂົງເຂດກະສິກຳຕ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານປັກດຳ,ກ່ຽວເຂົ້າ,ປູກ ແລະ ຕັດອ້ອຍ,

ປູກ ແລະ ເກັບກຸ້ມັນຕົ້ນຈຳນວນ 4.000 ຄົນ ເປັນ ແ ຮ ງ ງານຕາມລະດູການ ແລະ ກໍ່ມີໂຄງການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ ເອອາບີຊີ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳປຸງແຕ່ງຊຶ່ງສະເໜີໂຄງການຢູ່ເມືອງຈຳພອນ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ ໃນເນື້ອທີ່ 100.000 ກວ່າເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານ 50.000 ຄົນ ສັງລວມແລ້ວຖ້າສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ເບົາບາງລົງໂຄງການຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ມີການລິເລີ່ມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້ ຄາດວ່າບັນດາ ແ ຮ ງ ງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍຂຶ້ນ. ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ພະແນກ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ຫຼື ສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 041 212 023 ໃນໂມງ ແລະ ວັນລັດຖະການ.

ພາບ – ຂ່າວ: ອັກສອນສິນ ພົມມະຈັນ