ຕະຫຼາດສາມແຈ ລາວ-ຈີນ-ຫວຽດນາມ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ສາມແຈປະເທດ ລາວ-ຈີນ-ຫວຽດນາມ ອົງການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮ່ວມ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສຶກສາ -ສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ເຂດສາມແຈປະເທດ ລາວ-ຈີນ-ຫວຽດນາມ

ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່:

•ສຶກສາ-ສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງລວມມີປະເພດທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ, ສຶກສາ-ສຳຫຼວດອອກແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານໃຫຍ່ອູເໜືອ ຫາ ຊາຍແດນສາມແຈປະເທດ

•ສຶກສາ-ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ ປະມານ 250 ກິໂລຕາແມັດ; ໃນນີ້, ເຂດການບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວປະມານ 100 ກິໂລຕາແມັດ ແລະ ເຂດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 150 ກິໂລຕາແມັດ

•ສືກສາ-ສຳຫຼວດສະພາບທີ່ດິນ, ທຳມະຊາດ, ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ;ສັງລວມບົດລາຍງານການສຳຫຼວດເຂດແດນ ແລະ ແຜ່ນທີ່ເຂດແດນການສຳຫຼວດວັດແທກ, ສະຖິຕິການຄິດໄລ່ຂອງຕອນດິນ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນ

•ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; ແຜນການຕິດຕາມ, ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ; ແຜນ ກ າ ນ ຕິ ດ ຕ າ ມ ກວດກາສັງຄົມ; ແຜນວາດລວມຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງເບື້ອງຕົ້ນ. ການສໍາຫລວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການດໍາເນີນການເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ, ພາຍຫລັງສໍາເລັດການສໍາຫລວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລ້ວ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຈະໄດ້ກໍານົດເຂດພັດທະນາ ຫລື ເຂດໂຄງການການລົງທຶນຢ່າງລະອຽດ ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ສະ ເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ, ຂັ້ນຕອນຂອງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.