ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຊຸມຊົນ 363 ຄົນ

ອັບເດດ ຕົວ ເ ລ ກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ປະຈໍາວັນທີ 28/9/2021, ທົ່ວປະເທດ ພົບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ +500 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນ ໃ ຫ ຍ່ ແມ່ນ ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍສຸດ 363 ຄົນ. ລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts