ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເມືອງວັງວຽງ ມີຫຼາຍຄົນແທ້

ມາຮອດແລ້ວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເດີນທາງຮອດ ສູ ນ ປິ່ ນ ປົ ວ ໂ ຄ ວິ ດ ປະຈຳ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັັນ ແລ້ວ ອີກຮອບຕອນແລງ ມີຶ້ ວ າ ນ ວັນທີ 27/9/2021 ມີ ສ ະ ຕິ ເດີ້ທຸກຄົນ ປ ະ ໝ າ ດ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ ຮ່ ວ ມ ມີຶກັນ ບໍ່ມີມີຶ້ ໂ ຄ ວິ ດ ຈະ ຫ າ ຍ ໄປ ສະນັ້ນຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດຢ່າງ ປ ອ ດ ໄ ພ ປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕະການໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ຂໍ ກ ຳ ລັ ງ ໃ ຈ ໃຫ້ທ່ານ ໝໍ ທຸກທ່ານ