ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນຈະມີການລັອກດາວ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ເພີ່ມຂື້ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເວລາ ປິ ດ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຕື່ ມ ອີກເນື່ອງຈາກຍັງ ກ ວ ດ ພົ ບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນໃນຈໍານວນ ຂ້ ອ ນ ຂ້ າ ງ ສູງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ ຄ ະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄ ວ ບ ຄຸມ ແລະ ແ ກ້ ໄ ຂ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການ ກ ວ ດ ວິເຄາະຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຈາກທັງໝົດ 2107 ຕົວຢ່າງໃນນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ ກ ວ ດ ພົ ບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ ເ ພີ້ ມ ໃໝ່ 315 ກໍລະນີ

ເຊິ່ງເປັນພະນັກ ງ າ ນ ໂຮງງານ 131 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ບໍລິສັດ 1 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ສາທາ 8 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ທ ະ ຫ າ ນ 2 ຄົນ, ພະນັກ ງ າ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຢູ່ຕະຫຼາດຂົວດິນ 1 ຄົນ ແລະ ສ່ວນທີ່ ເ ຫຼື ອ ແມ່ນ ກ ຳ ລັ ງ ສັງລວມຂໍ້ມູນຢູ່ມີ 101 ກໍລະນີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວ ເ ລ ກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຊຸມຊົນຢູ່ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນຈະເລີ່ມ ຫຼຸ ດ ລົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ຈໍານວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນອາທິດຜ່ານມາແຕ່ກໍຍັງເປັນຕົວ ເ ລ ກ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ສູງຢູ່ ແລະ ຖືວ່ານະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນຍັງໜ້າເປັນ ຫ່ ວ ງ ຫຼາຍ ເພາະການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຍັງຂະຫຍາຍເປັນວົງ ກ ວ້ າ ງ ເຊິ່ງ ໃນທົ່ວນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນມີບ້ານແດງທັງໝົດ 95 ບ້ານຢູ່ 8 ເມືອງ.

ປັດຈຸບັນນີ້, ເພື່ອ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ແລະ ສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ບໍ່ໃຫ້ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ເປັນວົງ ກ ວ້ າ ງ, ອໍ າ ນ າ ດ ການ ປົ ກ ຄ ອ ງ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນໄດ້ ປິ ດ ການເຂົ້າ-ອອກນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ເປັນເວລາ 12 ວັນເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 19 ຫາ 30 ກັນຍາ 2021 ນີ້,

ແຕ່ຖ້າ ຫ າ ກ ຍັງມີການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມໃໝ່ ເ ລື່ ອ ຍ ໆ ນັ້ນ ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ອ າ ດ ຈະມີການຂະຫຍາຍເວລາ ປິ ດ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ເພີ່ມ ມ າ ດ ຕະການ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ຂຶ້ນຕື່ມອີກ.