ຜູ້ ສໍາ ພັ ດ ໄກ້ສິດ ຫຼື ໃນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ສາມາດໄປ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ໄດ້

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ວັນທີ 28/9/2021, ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ພະຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ມີກະແສ ຂ່ າ ວ ໃນສັງຄົມອອນລາຍ ບອກວ່າຖ້າບໍ່ມີອາການ ບໍ່ຄວນໄປກວດ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ເຖິງຈະເປັນຜູ້ ສໍາ ພັ ດ ໄກ້ສິດ ຫຼື ໃນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ກໍ່ຕາມ ເພາະວ່າ ອ າ ດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄປ ກ ວ ດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເວລາກວດ ຊ ອ ກ ຫາ ເ ຊື້ ອ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ ປະຈຸບັນນີ້ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ບໍ່ສະແດງ ອ າ ກ າ ນ ກໍ່ມີ ຫຼ ວ ງ ຫຼ າ ຍ ໃນທຸກໆປະເທດທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ແລະ ມີວິທະຍາ ສ າ ດ ຢັ້ງຢືນ. ຖ້າທ່ານ ສ່ ຽ ງ ຫຼື ສໍ າ ພັ ດ ໄ ກ້ ຊິດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທ່ານຈະມີ ອ າ ກ າ ນ ຫຼື ບໍ່ມີ ອ າ ກ າ ນ ກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ໄປ ກ ວດ ທັ ນ ທີ ແລະ ຈໍ າ ກັ ດ ຕົນເອງຈົນຄົບ 14 ວັນ.