ຂຸດຫ້ອງ ໃ ຕ້ ດີ ນ ສວນເພື່ອ ຜ ະ ລິ ດ ຢ າ ບໍ ໄວ້ ຂ າ ຍ ແລະໄວ້ ເ ສ

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ອຸດົມໄຊ ເ ຮັ ດ ແ ທ້ ບຸ ກ ຄົ້ນເຮືອນເປົ້າໝາຍ ພົບ ຢ າ ບໍ ຫຼາຍ ພັ ນ ເ ມັ ດ

+ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ອ ງ ບັນ ຊ າ ກ າ ນ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປີດ ເ ຜີ ຍ ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ ຮັ ບ ຂໍ້ມູນຈາກ ພົ ນ ລ ະ ເ ມື ອ ງ ດີໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຢູ່ດິນສວນ ໃ ກ້ ກັ ບ ເຮືອນຂອງ ທ້າວ ຈູໄລວ້າ ບ້ານພູສະຫວັນ ເມືອງໄຊ ມີຮ່ອງຮອຍ ສົ ງ ໄ ສ ພົວພັນ ຢ າ ເ ສ

ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກ ງ າ ນ ວິຊາສະເພາະລົງ ກ ວ ດ ກາ ແລະ ຕິ ດ ຕາມ ເຫັນວ່າມີ ມູ ນ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ ແລະ ສ າ ມ າ ດ ເ ຊື່ ອ ຖືໄດ້ ກ່ອນນໍາ ກໍ າ ລັ ງ ເຂົ້າ ກ ວ ດ ຄົ້ ນ ເຄຫະສະຖານ (ເຮືອນ ສົ ງ ໄ ສ) ແລະ ຈັ ບ ກຸ ມ ເປົ້າໝາຍ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2021.

+ ຜ່ານການ ສ ອ ບ ສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຍັງ ສ າ ມ າ ດ ຂະຫຍາຍຜົນເຖິງ ພັ ກ ພ ວ ກ ຮ່ ວ ມ ຂະບວນ ອີກ 2 ຄົນ ລວມເປັນ 4 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ຈຸໄລວ້າ ອາຍຸ 48 ປີ, ທ້າວ ປໍຈົວລີ ອາຍຸ 29 ປີ, ທ້າວ ຊົວເຈີລີ ອາຍຸ 58 ປີ ແລະ ທ້າວ ວົງລີ ອາຍຸ 19 ປີ ພວກກ່ຽວຢູ່ ບ້ານພູສະຫວັນ.

ສໍາລັບການ ກ ວ ດ ຄົ້ ນ ເ ຄ ຫ ະ ສ ະ ຖານທີ່ພົວພັນກັບ ຢ າ ເ ສ ຂອງພວກກ່ຽວຄັ້ງນີ້, ມີທັງ ໝົດ 3 ຈຸດ ຄື:

ຈຸດທີ 1: ແມ່ນເຮືອນຂອງ ທ້າວ ຈູໄລວ້າ ສ າ ມ າ ດ ຢຶ ດ ເ ຄື່ ອ ງ ຂອງກາງໄດ້ ຄື ຢ າ ບໍ ຈໍານວນ 265 ເມັດ, ບັ້ ງ ເ ສ ຢ າ ບໍ 1 ບັ້ງ, ເງິນ 2.000.000 ກີບ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ ແລະ ໂທລະ ສັ ບ ມື ຖື 2 ໜ່ວຍ;

ຈຸດທີ 2: ເຮືອນຂອງ ທ້າວ ປໍຈົວລີ, ທ້າວ ຊົວເຈີລີ ແລະ ທ້າວ ວົງລີ ( ທັງ 3 ແມ່ນຄົນໃນ ຄ ອ ບ ຄົ ວ ດຽວກັນ) ກ ວ ດ ພົບເຫັນ ຢ າ ບໍ ຈໍານວນ 194 ເມັດ, ເງິນ 25.000 ບາດ, ປື ນ ລົ ມ 1 ກ ະ ບ ອ ກ, ລົດຈັກ 2 ຄັນ, ໂທ ລ ະ ສັ ບ ມືຖື 2 ເຄື່ອງ ແລະ ລົດເກັງ ຍີ່ຫໍ້ HYN DAI ສີປອນເງິນ ທະ ບຽນ ກທ 6448 ກໍາ ແ ພ ງ ນະຄອນ ແລະ.

ຈຸດທີ 3: ກ ວ ດ ຄົ້ ນ ຫ້ອງ ໃ ຕ້ ດິ ນ ສວນຂອງ ທ້າວ ຈຸໄລວ້າ ແລະ ທ້າວ ປໍຈົວລີ ພົບເຫັນ ຢ າ ບໍ ເ ມັ ດ ສີແດງ ຈໍານວນ 8.790 ເມັດ, ຢ າ ບ້ ທີ່ຍັງເປັນ ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ ສີແດງ (ບໍ່ທັນໄດ້ ອັ ດ ເ ປັ ນ ເມັດ) 1 ຖົງ ນ້ໍາໜັກ 5 ກິ ໂ ລ ກຼ າ ມ, ຢ າ ບໍ ເປັນ ເ ມັ ດ ສີຂຽວ 4.170 ເມັດ, ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ ປະ ສົ ມ ນ້ໍ າ ຫນັກ 12,8 ກິໂລກຼາມ, ກາຈ້ໍາ ມີເຄື່ອງ ໝ າ ຍ ໂຕ Y 1 ອັນ, ເຄື່ອງ ໝ າ ຍ ໂຕ A 1 ອັນ ແລະ ເຄື່ອງ ໝ າ ຍ ເລກ 1 ຈໍານວນ 1 ອັນ ແລະ ອຸປະກອນ ອື່ ນ ໆ ທີ່ ກ່ ຽ ວ ຂ້ ອ ງ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

+ ຈາກການ ສ ອ ບ ສວນຂອງ ເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່, ທ້າວ ຈູໄລວ້າ ແລະ ທ້າວ ປໍຈົວລີ ໃຫ້ການ ຮັ ບ ສ ະ ພ າ ບ ຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ວ່າ: ໄດ້ ຮ່ ວ ມ ກັນເຄື່ອນໄຫວ ພົ ວ ພັ ນ ຢ າ ເ ສ ເເທ້ ສ່ວນ ເ ຄື່ ອ ງ ຂອງ ກ າ ງ ຢ າ ບໍ , ເ ຄື່ ອ ງ ມື -ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ວ ດ ພົບເຫັນ ແລະ ສາມາດ ຢຶ ດ ໄດ້ຢູ່ຫ້ອງ ໃຕ້ ດິ ນ ຢູ່ສວນນັ້ນ ແມ່ນຂອງພວກ ກ່ ຽ ວ ແທ້ ເຊິ່ງໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ 2021 ພວກກ່ຽວໄດ້.

ຕິ ດ ຕໍ່ ສັ່ ງ ຊື້ ເ ຄື່ ອ ງ ມື-ອຸປະກອນນໍາ ຜູ້ ຮ່ ວ ມ ຂ ະ ບ ວ ນ ກ າ ນ (ບໍ່ຮູ້ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່) ເຊິ່ງເປັນ ໂ ຊ ເ ຟີ ຂັ ບ ລົດ ບັ ນ ທຸກ 12 ລໍ້ ໃນລາຄາ 60.000.000 ກີບ ແລະ ພາຍ ຫຼັ ງ ທີ່ໄດ້ ເ ຄື່ ອ ງ ມາແລ້ວ.

ກໍໄດ້ພາກັນ ຂຸ ດ ຂຸ ມ ສ້າງ ຫ້ ອ ງ ໃ ຕ້ ດີ ນ ແລ້ວ ຕິ ດ ຕໍ່ ສັ່ ງ ຊື້ ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ ແລະ ສານ ເ ຄ ມີ ທີ່ໃຊ້ ປ ະ ສົ ມ ປຸ ງ ແຕ່ງ ຢ າ ບໍ ແລະ ພວກກ່ຽວ ເ ຮັ ດ ສໍ າ ແ ລ້ ວ ຄັ້ງ ທໍ າ ອິ ດ ໄ ດ້ ຢ າ ບໍ ຈໍານວນ 18 ມັດ. ຈາກນັ້ນ, ກໍນໍາໄປ ຂ າ ຍ ໃຫ້ຊາຍ ບໍ່ ຮູ້ ຊື່ (ຄົນມາແຕ່ ຕ່ າ ງ ແຂວງ) ໂດຍການ ນັ ດ ສົ່ ງ ຊື້-ຂ າ ຍ ຢ າ ບໍ ໃຫ້ກັນຢູ່ ເ ຂ ດ ບ້ານຫຼັກ 44.

ສ່ ວ ນ ຢ າ ບໍ ແລະ ແ ປ້ ງ ຝຸ່ ນ ທີ່ ເ ຈົ້ າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ຢຶ ດ ໄ ດ້ ຢູ່ ຫ້ອງ ໃ ຕ້ ດິ ນ ແມ່ນຈໍານວນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ ບັ ນ ຈຸ ໃ ສ່ ຖົ ງ ແລະ ບໍ່ທັນ ໄ ດ້ ອັ ດ ເ ປັ ນ ເ ມັ ດ ເທື່ອ.

+ ທ້າວ ຈູໄລວ້າ ຍັງໃຫ້ການອີກວ່າ: ສໍ າ ລັ ບ ຢ າ ບໍ ຈໍານວນ 265 ເມັດ ທີ່ ກ ວ ດ ພົບເຫັນຢູ່ເຮືອນຂອງ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ນັ້ນ ແມ່ນນໍາອອກມາຈາກ ຫ້ ອ ງ ໃ ຕ້ ດິ ນ ສ ວ ນ ເພື່ອນໍາມາ ໄ ວ້ ເ ສ ເ ອ ງ ແລະ ທ້າວ ປໍຈົວລີ ໄດ້ໃຫ້ ກ າ ນ ອີກວ່າ ຢ າ ບໍ ຈໍານວນ 194 ເມັດ ທີ່ ຢຶ ດ ໄ ດ້ ຢູ່ເຮືອນຂອງ ຕົ ນ ນັ້ນ ແມ່ນເອົາມາໃຫ້ ທ້າວ ຊົວເຈີລີ (ພໍ່) ເ ສ .

+ ທ້າວ ຊົວເຈີລີ ໄດ້ໃຫ້ ກ າ ນ ວ່າ ລູກຊາຍເອົາມາໃຫ້ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ເ ສ ແ ທ້ ສ່ວນການ ເ ຄື່ ອ ນ ໄຫວຕ່າງໆ ນັ້ນແມ່ນ ບໍ່ ຮັ ບ ຮູ້ ແລະ ທ້າວ ວົງລີ (ນ້ອງຊາຍ) ຂອງທ້າວ ປໍຈົວລີ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການ ປ ະ ຕິ ເ ສ ດ ວ່າບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂ ະ ບ ວ ນ ການໃນຄັ້ງນີ້.

+ ປັດຈຸ ບັ ນ ຄ ະ ດີ ດັ່ງກ່າວ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປກສ ແຂວງ ອຸ ດົ ມ ໄຊ ຍັງ ສື ບ ຕໍ່ ສື ບ ສວນ- ສ ອ ບ ສວນຂະຫຍາຍ ຜົ ນ ຫາກຸ່ມ ແ ກ້ ງ ພັ ກ ພວກທີ່ ຮ່ ວ ມ ຂ ະ ບວນການ ເພື່ອນໍາຕົວ ມ າ ດໍ າ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ ຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ.