😂 ບາງຄົນກາງ ເ ດື ອ ນ ໄດ້ແຕ່ເຂົ້າບ່າຍ ເ ກື ອ 😂

😂 ວັນທີ່ 28/9/2021 ທີ່ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ອັ ບ ເ ດ ດ ລາຄາ ມ າ ແ ນ່ ເດີ້ພີ່ນ້ອງ ສ່ວນ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ບ້ານເຮົາ ໝີ່ ເ ຄີ່ ງ ສຳເລັດຮູບ 3,000 ກີບ/ຫໍ່, ປາ ກ ະ ປ໋ອງ 8,000 ກີບ/ປ໋ອງ, ໄ ຂ່ ໄກ່ 5,000/3 ໜ່ວຍ ເກືອບ ຊີ ບໍ່ ແມ່ນອາຫານກາງ ເ ດື ອ ນ ແລ້ວ, ຕອນນີ້ກາງ ເ ດື ອ ນ ໄດ້ແຕ່ເຂົ້າບ່າຍ ເ ກື ອ ແລ້ວ 😂