ປິ ດ ຕະຫລາດສົດລາວ-ອົດຊີ ຫນອງແຕ່ງ ຊົ່ວຄາວ

ວັນທີ 28/9/2021 ທີ່ນະຄອນ ຫຼ ວ ງ ວຽງຈັນ ເພຈ “ຕະຫລາດສົດລາວ-ອົດຊີ ຫນອງແຕ່ງ Lao Aussie Fresh Market” ໄດ້ໂພສວ່າ

“📌📌ແຈ້ງການດ່ວນ📌📌

ໃນວັນທີ 29-30/9/2021 ພວກເຮົາຈະ ປິ ດ ເພື່ອທຳ ຄ ວ າ ມ ສະອາດ ແລະ ສີ ດ ພົ່ ນ ຢ າ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຈະກັບມາເປີດບໍລິການ ປົ ກ ກ ະ ຕິ ໃນວັນທີ 1/10/2021 ນີ້!!!!

ວັນທີ 29/9/2021 ສ າ ມ າ ດ ຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຈັບ ຈ່ າ ຍ ຊື່ຂອງໄດ້ເຖິງເວລາ 12:00 ໂມງ📌

👉🏻👉🏻ຂໍທຸກຄົນໄວ້ ວ າ ງ ໃຈ ບໍ່ ແ ຕ ກ ຕື່ນ ເຮົາ ປິ ດ ເພື່ອທຳ ຄ ວ າ ມ ສະອາດ ເພື່ອສຸຂະ ອ າ ນ າ ໄ ມ ທີ່ດີຂອງທຸກຄົນ🎉”