ໜ້າກາກຜ້າບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນເຊື້ອໂຄວິດໄດ້ແລ້ວ





ທ່ານ ລີນາ ເຫວິນ ໝໍສຸກເສີນ ແລະ ສາດສະດາຈານຮັບເຊີນຂອງວິທະຍາໄລສາທາລະສຸກມິລເຄິນ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຈອຈວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ໜ້າກາກອະນາໄມແບບຜ້າແມ່ນບໍ່ມີ ປ ະ ໂຫຍດເມື່ອຕ້ອງຮັບມືກັບ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໂອ ໄ ມ ຄຣອນ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກກາກອະນາໄມທາງການແພດແບບສາມຊັ້ນແທນ. ທ່ານກ່າວວ່າ: “ໜ້າກາກຜ້າບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບເຄື່ອງ ປ ະ ດັບຢູ່ໜ້າຂອງເຮົາ



ໜ້າກາກຜ້າບໍ່ມີ ປ ະ ສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໂອ ໄ ມ ຄຣອນ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜ້າກາກອະນາໄມແພດແບບສາມຊັ້ນ ຫຼື ຖ້າຈະໃສ່ໜ້າກາກຜ້າຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມແພດທັບຊ້ອນລົງໄປນໍາ ຫ້າມໃສ່ໜ້າກາກຜ້າພຽງຢ່າງດຽວ” ສ່ວນທາງດ້ານ ທ່ານ ເອຣິນ ໂບເມຈ ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານຊີວະວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແມສຊາຊູເສັສດາມັທ ໄດ້ອອກມາບອກວ່າ:



“ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໂອໄມຄຣອນເຖິງສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ໄວ ແຕ່ນັ້ນມັນກໍສະທ້ອນໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິວຄວາມສໍາຄັນຂອງໜ້າກາກອະນາໄມ” ສ່ວນທາງການ ປ ະ ເທດການາດາໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ ປ ະ ຊາຊົນເຊົາໃຊ້ໜ້າກກາກອະນາໄມແບບຜ້າແບບຊັ້ນດຽວ ໂດຍທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດຂອງ ປ ະ ເທດການາດາບອກວ່າ



”ຖ້າຫາກເຈົ້າໃສ່ໜ້າກກາອະນາໄມຜ້າແບບຊັ້ນດຽວ ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນແມ່ນໜ້ອຍຫຼາຍເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງກັບເຮົາບໍ່ໄດ້ໃສ່ເລີຍ” ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ຈະກັ່ນຕອງເຊື້ອ ພ ະ ຍາດໄດ້ດີເທົ່າໃດກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໃຊ້ປິດປາກ ແລະ ດັງຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ ຕິ ດ ເຊື້ອ