ພົບ ກ ະ ດູ ກ ປາວານ ຍັ ກ ມີ 4 ຂາຍ່າງໄດ້ໃນ 43 ລ້ານປີທີ່ຜ່ານມາ

ສ າ ຍ ພັ ນ ໃ ໝ່ ທີ່ທະເລຊາຍທາງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອີຢິບ. ຈາກການວິ ເ ຄ າ ະ ຊ າ ກ ຟອສຊິວ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເຄີຍມີອາຍຸມາປະມານ 43 ລ້ານປີມາແລ້ວ, ມີຄວາມຍາວ 3 ແມັດ, ນ້ຳໜັກປະມານ 589 ກວ່າກິໂລ ພ້ອມມີສີ່ຂາ ແລະ ມີຫົວກັບຄາງຄືກັບ ໝ າ ໄນ. ການຄົ້ນພົບຄັ້ງນີ້ເປັນສິ່ງຢືນຢັນວ່າວານເຄີຍອາໄສຢູ່ເທິງບົກ ແລະສາມາດອາໄສໃນນ້ຳ ຈົນເລີ່ມມີວິວັດທະນາການມາອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້. ມັນໄດ້ ຖື ກ ຕັ້ງຊື່ວ່າ Phio mice tus Anu bis

ເຊິ່ງເປັນຊື່ທີ່ທາງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຊື່ຂອງໜຶ່ງໃນ ເ ທ ບກ ຣີກ Anu bis ດ້ວຍເຫດຜົນວ່າ ກ ະ ດູ ກ ສ່ວນຫົວຂອງ ມັ ນ ມີລັກສະນະຄືກັບໜຶ່ງໃນເທບກຣີກ Anu bis, ເທບແຫ່ງ ຄ ວ າ ມ ຕ າ ຍ ທີ່ຄົນ ກ ຣີ ກ ນັບຖື. ສະຖານທີ່ ຄົ້ ນ ພົ ບ ຊາກຟອສ ຊິວດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ທີ່ ທະເລຊາຍທາງຕາເວັນ ຕົ ກ, ທີ່ເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນໂລກໃຕ້ທະເລ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍ ຄົ້ ນ ພົ ບ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳມາກ່ອນ ໂດຍນັກ ບູ ຮ າ ນ ຊີວະວິທະຍາສັນຊາດເຢຍລະມັນ Eber hard Fraas ເປັນ ຜູ້ ຄົ້ ນ ພົ ບ ຜູ້ທຳອິດ ເມື່ອປີ 1904.