ໃນຄ້າຍ ທ ະ ຫ າ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 30 ຄົນແລ້ວ

ວັນທີ 29/9/2021 ທີ່ ແຂວງສະຫວັນ ນ ະ ເຂດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 50 ຄົນ ປະ ກ ອ ບ ມີ : ທ ະ ຫ າ ນ ຄ້າຍ644 ບ້ານຈະເລີນສຸກ ເມືອງອຸທຸມພອນ ມີ 30 ຄົນ, ບ້ານໂພໄຊ ນະຄອນໄກສອນ 3 ຄົນ, ບ້ານຈະເລີນສຸກ ເມືອງອຸທຸມພອນ 1 ຄົນ , ເປັນພະນັກ ງ າ ນ ແພດ, ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ ເມືອງປະທຸມພອນ 1 ຄົນ ,

ເປັນພະນັກ ງ າ ນ ແພດອາສາ, ບ້ານວົງພັນສີ ເມືອງອຸທຸມພອນ 5 ຄົນ ທັງໝົດເປັນຄອບຄົວຂອງ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ, ບ້ານຊອກ ນະຄອນໄກສອນ 1 ຄົນ ສຳຜັດ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ, ພະນັກ ງ າ ນ ມີຄອນ 5 ຄົນ ທັງໝົດເປັນຜູ້ ສຳ ຜັ ດ ກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ