ມັນຮັກເມຍມັນແລ້ວມາ ທຳ ຮ້ າ ຍ ແມ່ມັນເລີຍກາຍເປັນສຳພະເວສີ

ມັນຮັກເມຍມັນຫຼາຍ ມັນເຫັນເມຍດີກວ່າແມ່ ມັນຟັງຄວາມເມຍມັນ ແລ້ວມາ ທຳ ຮ້ າ ຍ ແມ່ ມັນຊົ່ວຫຼາຍ ສຸດທ້າຍມັນກໍ່ກາຍມາເປັນສຳພະເວສີ