ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດກໍ ລ ະ ນີທີ 18 ຈັດງານ ສົ ບ ຢູ່ເຮືອນໃຜໄປ ຮ່ ວ ມ ງານ ສົ ບ ສ່ ຽ ງ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລ້ວ

ລາຍລະອຽດກໍລະນີ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃໝ່ 1 ຄົນ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ລາຍງານຂໍ້ມູນຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃ ໝ່ ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ແມ່ນ ເ ພ ດ ຊາຍ ອາຍຸ 75 ປີ, ບ້ານແກ້ງຢາງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຜູ້ກ່ຽວມີປະ ຫ ວັ ດ ການປິ່ນ ປົ ວ ກ່ອນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ດັ່ງນີ້ ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ເຂົ້າມາ ກ ວ ດ ຢູ່ໂຮງໝໍ ມິ ດ ຕະພາບ ຍ້ອນ ອ າ ກ າ ນ ຂອງໝາກ ໄຂ່ ຫລັງ ຊຸ ດ ໂຊມ ແລະ ນອນ ໂ ຮ ງ ໝໍ ດັ່ງກ່າວ ຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ແລະ ໄດ້ເກັບ ຕົ ວ ຢ່ າ ງ ກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ພົ ບ ເ ຊື້ ອ ຄອບ ຄົ ວ ຂໍເອົາຜູ້ ກ່ ຽ ວ ກັບບ້ານ ກ່ອນຜົນ ກ ວ ດ ຈະອອກ

ຍ້ອນວ່າສະພາບ ອ າ ກ າ ນ ຂອງຄົນ ເ ຈັ ບ ມີ ອ າ ກ າ ນ ໜັ ກ ຫ ລ າ ຍ ປະມານ ຕ ອ ນ ສວາຍ ບໍ່ ຈື່ ໂ ມ ງ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຕອນເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ບ້ານ ແລະ ປະ ຈຸ ບັ ນ ນີ້ ສົ ບ ຂອງ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ແມ່ນຢູ່ ບ້ າ ນ ແລະ ຈັດງານຕາມ ຮິ ດ ຄ ອ ງ ປະເພນີ ໝາຍເຫດໄລຍະ ນ ອ ນ ປີ່ ນ ປົ ວ ຢູ່ໂຮງໝໍ ມິ ດ ຕ ະ ພ າ ບ ໄດ້ນອນຫ້ອງ ດ ຽ ວ ກັນກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ທາງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຖືວ່າຜູ້ທີ່ໄປ ຮ່ ວ ມ ງານຊາປະນະ ກິ ດ ເປັນຜູ້ ສໍ າ ຜັ ດ ໃກ້ຊິດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ ກັ ກ ບໍລິເວນ ແລະ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ໂດຍດ່ວນ