ເຮົາບໍ່ເອົາ ເ ງິ ນ ນຳເຈົ້າດອກ ເ ຮື ອ ນ ເຮົາກະ ລ ວ ຍ ຄືກັນ

ວັນທີ 29/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ ໃ ຊ້ ເ ຟ ສ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ອ້າວ ຄົນ ລ ວ ຍ ເຈິ ຄົນ ລ ວ ຍ ຕວະນິ(ເວົ້າ ຢ ອ ກ ເດີ) ຊຸ ມ ເ ຈົ້ າ ເອີຍ ສິໄປ ຕໍ່ ຫລື ພໍ ສ່ຳ ນີ້ 😆 ເພາະ ສັ ນ ອຶ້ ງ ສັ ກ ພັ ກ ສັ ນ ກໍ່ເລີຍ ໄ ມ່ ໄດ້ ຖ່ າ ຍ ວີດີໂອຕໍ່ ຂໍ ໂ ທ ດ ຫລາຍໆເດີ ເ ອື້ ອ ຍ ບໍ່ຮູ້ແທ້ໆ 😩 ຕາ ແ ພ ງ ລ າ ວ ເນາະ ລ າ ວ ຄົນ ສ ະ ຫຼ າ ດ ຮູ້ຈັກປະ ຕິ ເ ສ ດ ຢ້ າ ນ ມີຄົນລໍ້ໄປ ໂ ລ ເ ລ 👍 ນີ້ນໍ້ ເພີ່ນວ່າ ສັ ກ ສີ ຂອງ ລູ ກ ຜູ້ ຊ າ ຍ”