ຄູ ບ າ ວັດໂພໄຊ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ 32 ອົງແລ້ວ

ວັນທີ 30/9/2021 ມື້ ນີ້ ວັດໂພໄຊ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ 25 ຄົນ , ໃນນັ້ນ ວັນດັ່ງກ່າວ ມີ ພຮະອາຈານ 64 ອົງ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວ 32 ອົງ. ຈາກ ກ າ ນ ລາຍງານ ຂ ອ ງ ຫນ່ວຍສະ ເ ພ າ ະ ກິ ດ. ວັດໂພໄຊ ສະ ຫ ວັ ນ ນະເຂດ ແມ່ນ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ ບຸ ກ ຈົນ ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ພຮະອົງ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແ ມ່ ນ ຈຳນວນ ຫ ລ າ ຍ ເຊີ່ງໃນ ວັ ດ ດັ່ງກ່າວມີ ທັ ງ ຫມົດ 64 ອົງ ແຕ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວ 32 ອົງ , ສ່ວນ ທີ່ ຍັງ ກັ ກ ກັ ນ

ແລະ ເກັບ ກ ຳ ຕົວຢ່າງຢູ່. ເຊີ່ງການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ມື້ ນີ້ ຢູ່ ແຂວງສະ ຫ ວັ ນ ນະເຂດ ແມ່ນມີຢູ່ 38 ຄົນ ຕິ ດ ໃນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ແມ່ນ 35 ຄົນ , ອີກສາມ ຄົນ ແ ມ່ ນ ນຳເຂົ້າ ຈາກປະເທດ ເ ພື່ ອ ນ ບ້ານ. ຈຳນວນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ຊຸ ມ ຊົນ ແມ່ນ ສ່ວນ ຫ ລ າ ຍ ແມ່ນຢູ່ໃນວັດດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງ ຕິ ດ ເຖິງ 25 ຄົນ, ສ່ວນ 10 ແມ່ນ ຊຸ ມ ຊົ ນ ພື້ນທີ່ ອື່ນ ທີ່ ມີ ການ ສຳ ພັ ດ ກັບ ຜູ້ ທີ່ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ ແ ມ່ ນ ຢູ່ໃນວັດ