ໂສມ ໜ້ າ ຄົນ ຖື ກ 400 ລ້ານເປັນແມ່ຄ້າຂາຍຜັກ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 30/8/2021 ໂສມ ໜ້ າ ຄົນ ຖື ກ 400 ລ້ານ 5,4,3,2 ໂຕ