ລາຍລະອຽດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມື້ນີ້

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 31 ສິງຫາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 3,521 ຕົວຢ່າງ.”

(1). ຜົນການວິໄຈພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ C O V I D – 1 9 ຈຳນວນ ( + 199 ) ກໍລະນີ, “( + 136 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 63 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ ( 15,015) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 28 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 4 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 24 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,744 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 11 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

3. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ (+ 8 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

4. ແຂວງອຸດົມໄຊ ( + 1 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

5. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ( + 2 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

6. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 7 ) ກໍລະນີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 5 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 2 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

7. ແຂວງສາລະວັນ (+ 22 ), ” (+ 19 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 3 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ,

8. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 68 ) ກໍລະນີ, ” ( + 54 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 14 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 523 ຕົວຢ່າງ,

9. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 53 ) ກໍລະນີ “(+ 52 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ( + 1 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດ ຕິ ດ ກັບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ກໍລະນີຜ່ານມາ”

ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນ ກັ ກ ກັ ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 193 ຕົວຢ່າງ;

(2). ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງ ຮັ ບ ການປິ່ນປົວ ( 4,983 ) ກໍລະນີ;

(3). ປິ່ນປົວ ຫ າ ຍ ດີ ວັນນີ້ ( – 256 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມ ສ ະ ຖິ ຕິ ຜູ້ ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( 10,018 ) ກໍລະນີ;

(4). ເ ສ ຍ ຊີວິດ ( 00 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແລະ ລວມ ສ ະ ຖິ ຕິ ຈຳນວນຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ( 14 ) ກໍລະນີ.

5). ລາຍລະອຽດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຢູ່ໃນ ຊຸ ມ ຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ມີດັ່ງນີ້: