ຢາກກີນໝູກະທະ(ຊີ້ນດາດ) ສຸ ດ ທ້ າ ຍ ຖື ກ ຈັ ບ ຍົກແກ່ງ

ສຳນັກຂ່າວ ໄ ທ ລັ ດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ວ່າ ເຈົ້າອາວາດວັດໃນ ເມືອງຊຽງໃໝ່ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງກິນ ຊີ້ ນ ດ າ ດ ກັບພະໃນວັດ ລວມທັງໝົດຈໍານວນ 6 ອົງ ແລະ ປະຊາຊົນອີກ 1 ຄົນ ເຊິ່ງຕອນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຈັ ບ ກຸ ມ ພົບເຫັນ ປ໋ ອ ງ ເ ບ ຍ ເຕັມຫ້ອງ, ເຈົ້າອາວາດ ແລະ ພະ ທຸກອົງ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າໄດ້ ດື່ ມ ເ ບ ຍ ແທ້, ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ຈຶ່ງໄດ້ ນັ ດ ໄປຮັບຊາບ ຂໍ້ ກ່ າ ວ ຫ າ “ ມົ້ ວ ສຸ ມ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ ກ າ ນ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຣ ກ ”

ກາງເດິກວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021, ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ຈາກ ສ ະ ຖ າ ນີ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ພູທອນພູພິງຣາຊະນິເວດ ເຂົ້າກວດສອບພາຍໃນ ວັດປັນເສົາ ຕໍາບົນສຣີພູມ ເມືອງຊຽງໃໝ່ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການ ຮ້ ອ ງ ຮ ຽ ນ ວ່າພະໃນວັດຈັດງານລ້ຽງ ຕັ້ງວົງ ດື່ ມ ເ ບ ຍ ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ສົ່ງ ສ ຽ ງ ດັ ງ ບໍ່ ຢ້ າ ນ ຕໍ່ການ ຜິ ດ ວິ ໄ ນ ສົ ງ ແລະ ຍັງເຂົ້າຄ່າຍ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ.

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໄດ້ເຂົ້າກວດສອບຕາມທີ່ຮັບແຈ້ງ ແລະ ພົບເຈົ້າອາວາດ ແລະ ພະໃນວັດ ລວມທັງໝົດ 6 ອົງ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນ 1 ຄົນກຳລັງລ້ອມວົງກິນ ຊີ້ ນ ດ າ ດ ພາຍໃນກຸດຕິ ພົ ບ ເ ບ ຍ ເເລະ ເຄື່ອງ ດື່ ມ ແ ອ ວ ກໍ ຮໍ ອື່ນໆຫຼາຍກວ່າ 10 ປ໋ອງຢູ່ໃນຫ້ອງ. ພະທຸກອົງຍອມຮັບວ່າ ດື່ ມ ແທ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ທັງໝົດຮັບຊາບ ຂໍ້ ກ່ າ ວ ຫ າ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນໃນທີ່ເກີດເຫດເປົ່າກວດຫາ ຄ່ າ ແ ອ ວ ກໍ ຮໍ ແລະ ພົບວ່າມີ ຄ່ າ ແ ອ ວ ກໍ ຮໍ ໃນ ກ ະ ແ ສ ເ ລື ອ ດ ຈຶ່ງໃຫ້ເຂົ້າມາພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອຮັບຊາບຂໍ້ກ່າວຫາເຊົ້າວານນີ້.

ຫຼ້າສຸດ ໃນເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021, ເຈົ້າອາວາດ ແລະ ພະ ທັງໝົດໄດ້ໄປພົບ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ສອບສວນຕາມນັດ ໂດຍມີການຫຼີກລ່ຽງ ນັ ກ ຂ່ າ ວ ແລະ ກໍມີບຸກຄົນອ້າງໂຕເປັນຜູ້ໃກ້ ຊິ ດ ພະຍາຍາມ ຂໍ ປິ ດ ຂ່ າ ວ, ໂດຍມື້ວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອບສວນໄດ້ແຈ້ງຄວາມ ຜິ ດ ຂໍ້ ຫ າ ມົ້ ວ ສຸ ມ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ໂດຍລັກສະນະທີ່ມີ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຣ ກ ຕາມ ພ ຣ ະ ຣ າ ຊ ະ ບັ ນ ຍັ ດ ໂ ຣ ກ ຕິ ດ ຕໍ່ ໂດຍຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສອບ ປ າ ກ ຄ ວ າ ມ ເພີ່ມຕື່ມ.