ບໍລິສັດ ທ ະ ນ າ ຍ ຄ ວ າ ມ ຍື່ນມືເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຕູ້ແລ້ວ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼ້າສຸດ ວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ໄດ້ສົ່ງລົດໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ປະເດນ ກົ ດ ໝ າ ຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄ ະ ດີ ຄ ວ າ ມ ຂອງແມ່ຕູ້. ໃນການພົບກັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ຕູ້ ບົວຊ້ອຍ

ໄດ້ມອບເອກະສານ, ຫຼັ ກ ຖ າ ນ, ຄຳ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ໃຫ້ທາງທີມ ທ ະ ນ າ ຍ ຄວາມຂອງ ບໍລິສັດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ເພຶ່ອເກັບ ກຳ ຂໍ້ ມູ ນ ເພິ່ມເຕີມ. ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນແນວໃດ?? ໃຫ້ທຸກທ່ານ ຕິ ດ ຕ າ ມ