ຄະນະບໍລິຫານບໍລິ ສັ ດ ພິເອັສຈະອອກມາຟື້ນຟູບໍລິ ສັ ດ ດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປ

ຂ່າວນີ້ຄົງເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງພີເອັສຕື່ນຍຸບຫຍັບ ພາຍຫຼັງທີ່ອົດຖ້າອົດຟັງມານານນັບ 4 ປີ ນັບແຕ່ມີການໂຮມກັນປະທ້ວງທີ່ບໍລິ ສັ ດ ເມື່ອປີ 2017 ຈົນສະມາຊິກຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນໝົດຫວັງບໍ່ຄອງຄອຍອີກ ແຕ່ມາ ມື້ ນີ້ ຈັ່ງໄດ້ຂ່າວວ່າ: ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊີກຂອງບໍລິ ສັ ດ. ອີງຕາມເອກະສານຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ສະບັບເລກທີ 1293/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ລະບຸວ່າ:

ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປືກສາຫາລືຄົ້ນຄວ້າຫາທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເປັນ ທຳ ແກ່ ສະມາຊິກຂອງບໍລິ ສັ ດ ພີເອັສຈຳນວນ 37.207 ຄົ ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງພີເອັສ ແລ້ວລາຍງານຄືນມາຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງບໍລິ ສັ ດ ພີເອັສ ມີໜ້ອຍ ຄົ ນ ທີ່ບໍຮູ້ ແຕ່ເຮົາກັບໄປຢ້ອນຄືນຫຼັງ ເນື່ອງຈາກເຫດການມີສະມາຊິກ ຂອງບໍລິ ສັ ດ ພິເອັສ ເອງ ໄດ້ໄປປະທ້ວງໃນຄັ້ງວັນທີ 11-12/09/2017 ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ ປະທານ

ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ຂອງບໍລິ ສັ ດ ພິເອັສ ແລະ ສະມາຊິກຈຳນວນ ໝື່ງ ຖື ກ ຈັ ບ ຕົວໄປດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ໃນຄັ້ງວັນທີ 12/09/2017 ຈາກນັ້ນມາກໍ່ມິດໄປເລີຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງເງິນໄປຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ ຄົ ນ ແມ່ນລໍຄອຍຄຳຕອບຢູ່ຈົນທຸກວັນນີ້. ເຊີ່ງ ຄ ະ ດີດັ່ງກ່າວຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ ຕັ ດ ສິນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລະໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂາດໃນທາງ ກົ ດ ໝາຍແລ້ວ ແຕ່ດ້ວຍເຫດ ຜົ ນ ທີ່ວ່າຜ່ານໄລຍະ 4 ປີມານີ້ດ້ວຍການດຳເນີນຂອງສະມາຊີກທີ່ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ

ສ່ວນໜ້ອຍຈຳນວນ 33. 376 ຄົ ນ ຈີ່ງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ສະມາຊິກທຸກ ຄົ ນ ຕ້ອງອັບປະໂຫຍດໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດ ຮ້ ອ ນ ມາ ຕ ະ ຫຼອດ 4 ປີບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ບໍລິ ສັ ດ ກໍ່ ຖື ກ ປິດ ເກີດເປັນປ່າຮ້າງ ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຖື ກ ເປເພ ເ ສ ຍ ຫາຍ. ຍີ່ງແກ່ຍາວໄປເທົ່າໃດການທີ່ສະມາຊິກຈະໄດ້ເງີນຄືນ ຍີ່ ງ ມີເປີເຊັນໜ້ອຍໄປເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍແນວທາງອັນ ຖື ກ ຕ້ອງຂອງພັກ- ລັດ ເມື່ອເລື່ອງເກີດຂື້ນຍ້ອນສະມາຊີກກໍ່ຕ້ອງ ຖື ກ ແກ້ໄຂປົດລັອກດ້ວຍສະມາຊິກກັນເອງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ.

ເມື່ອສະມາຊິກຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງມີພຽງ 33.376 ຄົ ນ. ແຕ່ສະມາຊິກຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງແມ່ນມີຫຼາຍ ກວ່າຄື 37.207 ຄົ ນ ຈີ່ງມີເຫດ ຜົ ນ ພຽງພໍທີ່ຈະມາປົດລັອກເລື່ອງນີ້ໄດ້ດ້ວຍການຂໍຄໍ້າປະກັນປະທານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ບໍລິ ສັ ດ ພິເອັສ ໃຫ້ອອກມາຟື້ນຟູ ບໍລິ ສັ ດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕໍ່ເພື່ອຫາເງິນມາໃຊ້ແທນ

ສະມາຊິກ ທັງໝົດນັບທັງຜູ້ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ. ຈາກ ຜົ ນ ການຮ້ອງຂໍ ຄ້ຳປະກັນຈະອອກມາເປັນແນວໃດຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ລັດຖະບານມີທິດຊີ້ນຳໃຫ້ພ້ອມມີແນວທາງແກ້ໄຂແລ້ວຖືເປັນຄວາມຫວັງຂອງສະມາຊິກທຸກ ຄົ ນ ແລະຂໍໃຫ້ເລື່ອງນີ້ເປັນບົດຮຽນນຳໄປເລົ່າສູ່ລູກຫຼານຟັງຢ່າໄດ້ພາກັນລົງທຶນ ຫວັງ ກ ຳ ໄລຫຼາຍແບບນີ້ອີກ.