ໂ ຄ ວິ ດ ຂ້ າ ຊີ ວິ ດ 3 ຄົ ນ ທັງເປັນ

ຄົນທີ່ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ ນີ້ ອາການຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພາະຮັກສາບໍ່ທັນ ແພດໝໍ ຢາຮັກສາ ບໍ່ ພຽງພໍ ພີ່ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ ປີ່ ນ ປົວກັນເອງ ຖ້າບໍ່ຢາກ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຈົ່ງພາກັນຢູ່ແຕ່ເຮືອນຢ່າອອກໄປໃສ